Депозит "Класичний" (з 16.07.18 виключно для діючих Клієнтів)

Найменування параметру депозитного продуктуЗначення
Суб’єкт залучення депозиту  Юридична особа, фізична особа-підприємець 
Строк залучення депозиту  Від 1 календарного дня
Валюта депозиту  Гривня (980), Долар США (840), Євро (978)
Мінімальна сума депозиту  50 000,00 грн / 2 000,00 дол. США / 2 000,00 євро
Максимальна сума депозиту  Не обмежується
Процентна ставка  Встановлюється  рішенням КУАП
Поповнення депозиту  Вкладник має право на поповнення. Мінімальна сума поповнення депозиту 20 000,00 грн / 1 000,00 дол. США / 1 000,00 євро
Строк зарахування Вкладу Від 1 до 3 робочих днів з дати укладання депозитного договору 
Метод розрахунку процентів Проценти по Вкладу нараховуються від дня, наступного за днем надходження Вкладу в Банк, до дня, який передує його поверненню Вкладникові або списанню з рахунку Вкладника з інших підстав. Нарахування процентів на Вклад здійснюється щомісячно за фактичну кількість днів в періоді (з 01 (першого) числа місяця по останнє число місяця (включно)) та році (застосовуючи метод факт/факт)
Рахунки, що відкриваються 
 2610, 2615, 2651, 2652,  2618, 2658
Спосіб та періодичність сплати процентів Проценти по Вкладу виплачуються Вкладнику щомісячно, в перший робочий день місяця, наступного за звітним та по закінченні строку розміщення Вкладу шляхом безготівкового перерахування на його поточний рахунок зазначений в Договорі або на інших умовах згідно додаткових договорів
Можливість пролонгації/зміни умов депозиту/поповнення депозиту/дострокове зняття частини депозиту   Дозволяється шляхом підписання додаткових договорів 
Дострокове розірвання депозитного договору  У випадку дострокового розірвання Договору, Вкладник повідомляє Банк про вимогу достроково розірвати Договір за допомогою програмно-технічному комплексу "Клієнт-Банк" або на паперовому носії не менш ніж за 2 (два) робочі дні до очікуваної дати розірвання Договору. Датою дострокового повернення Вкладу є дата, зазначена в повідомленні Вкладника про розірвання Договору. У такому випадку Банк повертає Вкладнику Вклад та сплачує проценти, нараховані за фактичний період перебування коштів на Рахунку, за ставкою вказаною в договорі. Вклад з процентами повертається шляхом безготівкового перерахування на поточний рахунок зазначений в Договорі або по реквізитам вказаних в повідомленні  
Закінчення строку розміщення вкладу
Вклад виплачується Вкладнику по закінченні строку розміщення Вкладу шляхом перерахування на його поточний рахунок зазначений в Договорі
Перелік документів, необхідних для розміщення депозиту 

ЮРИДИЧНА ОСОБА:

1.  Опитувальник за підписом керівника

2.  Відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань  про суб'єкта господарювання (надалі - витяги з ЄДР)

3.  Копія статуту/копія рішення (протоколу) для модельного статуту

4.  Копія протоколу /рішення про призначення керівника юридичної особи

5.  Копія наказу про призначення керівника/головного бухгалтера

6. Копія сторінок паспорту або іншого документу, що посвідчує особу  та копія документа, виданого відповідним контролюючим органом, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків керівника/головного бухгалтера

7. Копія трудового договору (контракту) з керівником вказаний в Статуті/протоколі (за наявності) або лист, за підписом керівника, що контракт не укладався

8.  Схематичне відображення структури власності (в разі наявності серед засновників клієнта юридичних осіб) та інформації про вигодо одержувачів, яка може бути вказана в схемі структури власності або надана окремим листом

9.   Ліцензії (за наявності)

10. Якщо  серед  осіб, які   мають право  1-го чи  2-го підписів, є іноземці або  особи без  громадянства, які  тимчасово перебувають  на території України, то необхідно надати  документи, що  підтверджують   законність  їх  перебування  на території  України, а у  випадках, передбачених  чинним  законодавством України – дозвіл на працевлаштування

11. По клієнтам, місце проживання або місцезнаходження яких зареєстровано за адресами, щодо яких прийнято рішення про зміну нумерації будинків, перейменування вулиць (проспектів, бульварів, площ, провулків, кварталів тощо), населених пунктів, адміністративно-територіальних одиниць, зміни в адміністративно-територіальному устрої відповідальний працівник Банку має додавати до справ з юридичного оформлення рахунків роздруковані відповідні рішення Верховної Ради України або органів місцевого самоврядування

12. Акціонерні товариства надають копію витягу з реєстру власників 10 і більше відсотків акцій товариства або офіційні відомості про акціонерів та їх частку в СФ

13. Копії Балансу та Звіту про фінансові результати за попередній період - для СК та КУА, які створені у формі акціонерних товариств

 

ФІЗИЧНА ОСОБА - ПІДПРИЄМЕЦЬ:

1. Опитувальник

2. Копія сторінок паспорту або іншого документу, що посвідчує особу ФОП  та копія документа, виданого відповідним контролюючим органом, що засвідчує його реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;

3. Відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань  про суб'єкта господарювання (надалі - витяги з ЄДР) 

Якщо вкладний (депозитний) рахунок відкривається суб'єкту господарювання, який уже має  в Банку поточний рахунок (тобто коли банком здійснено ідентифікацію клієнта і сформовано  справу з юридичного оформлення рахунку), то вкладний (депозитний) рахунок відкривається на підставі договору банківського вкладу

alt Договір депозит "Класичний"