Гарантії виконання

ПРОГРАМА "ГАРАНТІЙ ВИКОНАННЯ, ГАРАНТІЙ ПОВЕРНЕННЯ АВАНСУ, ПЛАТІЖНИХ ГАРАНТІЙ"

Найменування параметра кредитного продукту Значення
Цільове призначення Гарантія виконання, гарантія повернення авансового платежу, платіжна гарантія (далі – Гарантія виконання)- спосіб забезпечення виконання зобов'язань, відповідно до якого Банк, як банк-гарант, бере на себе грошове зобов'язання перед бенефіціаром сплатити кошти в разі настання гарантійного випадку
Форма надання Гарантія на паперовому носії та/або у вигляді електронного документа, з накладеними кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи Банку-Гаранта і кваліфікованою електронною печаткою Банку- Гаранта із застосуванням електронної позначки часу (далі разом – КЕП Банку–Гаранта)
Вид операції Гарантія виконання/повернення авансу/платіжна гарантія (безумовна та безвідклична)
Строк надання гарантії до 36 календарних місяців
Валюта операції Національна валюта, долари США, євро
Комісія

Комісія за надання гарантії: від 2% суми гарантії, але не менше 1500,00 грн

Забезпечення

Фінансова порука власника/власників або директора Принципала, застава рухомого/нерухомого майна/майнових прав, а саме:

  • майнові права на грошові кошти, що розміщені на депозитному рахунку юридичної та/або фізичної особи, та/або;
  • грошове покриття, яке розміщуються на рахунку грошового покриття в АТ «КБ «ГЛОБУС», та/або.

іпотека нерухомого майна/застава рухомого майна, що належить Принципалу та/або майновим поручителям

Можливість та умови пролонгації (внесення змін) Допускається
Штрафні санкції та відсотки за користування банківськими коштами 1. При настанні гарантійного випадку та виплати Банком коштів Бенефіціару, процентна ставка за користування банківськими коштами становить 35 відсотків річних;

2. На суму простроченої заборгованості (основного боргу та / або відсотків) нараховується пеня в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день прострочення платежу

Умови дострокового припинення дії гарантії
(за ініціативою Клієнта)
Без застосування штрафних санкцій

Детальну інформацію про послуги, тарифи Банку можна дізнатися за телефоном +38 (095) 273 69 19
або +38 (050) 156 87 07, за телефоном у Києві (044) 585 70 96 та у будь-якому відділенні Глобу Банку