ПРОГРАМА
кредитування юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців
«Бланковий овердрафт для Клиєнтів ПАТ «КБ «ГЛОБУС»


Найменування параметру кредитного продуктуЗначення
Цільове спрямування кредиту Надається для покриття касових розривів - поповнення обігових коштів.
Суб'єкт кредитування Суб'єкти господарювання (далі - Позичальники), що здійснюють господарську діяльність щонайменше протягом останніх 36 місяців та відповідають одночасно наступним вимогам:
 • фінансовий стан не нижче 4 класу - для юридичних осіб та не нижче класу «В» - для фізичних осіб-підприємців згідно з рейтинговою оцінкою Банку;
 • поточний рахунок відкритий у Банку функціонує понад 6 повних календарних місяців;
 • кількість офіційно оформлених працівників не менше 10 чоловік;
 • Позичальник має не менше трьох постійно діючих контрагентів на реалізацію продукції/товарів/послуг. При цьому, концентрація надходжень на одного контрагента(покупця) не повинна перевищувати 50 % від суми загальних чистих надходжень.
 • Співвідношення залучених коштів (з врахуванням запитуваного овердрафту) до власного капіталу підприємства не повинно бути більшим ніж 2,3.
Термін кредитування До 1 року. Безперервний строк користування овердрафтом не повинен перевищувати 30 календарних днів.
Валюта операції Гривня.
Періодичність сплати процентів та основної суми боргу Сплата процентів здійснюється щомісячно, не пізніше 10 числа місяця, наступного за місяцем нарахування.
Погашення заборгованості за овердрафтом здійснюється автоматично в Банку за рахунок грошових надходжень на поточний рахунок Позичальника в день їх надходження. Обов'язкове погашення заборгованості за овердрафтом повинно здійснюватись Позичальником один раз в тридцять календарних днів, та в день закінчення строку дії Договору про надання овердрафту.
Обмеження ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (надалі-Банк) не надає овердрафт cуб`єктам господарювання:
 • які є пов`язаними з Банком особами;
 • для погашення діючих кредитів (в тому числі процентів, комісій тощо);
 • які мають збиткову діяльність (за даними фінансової звітності) на дві останні звітні дати поспіль;
 • які мають нерегулярні надходження грошових коштів на поточний рахунок у національній валюті, тобто надходження рідше 2 разів на тиждень для суб'єктів господарювання, задіяних у сфері виробництва, та 3 разів на тиждень - для суб'єктів господарювання, задіяних у сфері торгівлі;
 • у яких переважна частина основних засобів, необхідних для ведення господарської діяльності, не є власністю суб'єктів господарювання (для виробників);
 • які мають прострочену заборгованість більше 7 календарних днів за будь-яким зобов'язанням перед Банком або іншими банками.
 • які задіяні у сезонних галузях, що затверджені постановою Кабінету міністрів від 28.03.1997 року № 278 «Про затвердження Списку сезонних робіт і сезонних галузей» із змінами та доповненнями;
 • виручка яких на 70 % або більше припадає на 1 - 2 пікові квартали.
 • які не мають можливість здійснювати погашення овердрафту один раз в 30 календарних днів.
Для Позичальників із значними коливаннями грошових надходжень (співвідношення суми надходжень у місяці з максимальними оборотами до суми надходжень у місяці з мінімальними оборотами з 3-х звітних місяців, які аналізуються для розрахунку, становить 2 рази і більше) базою для розрахунку (перегляду) ліміту овердрафту є найменше з двох показників - середньомісячних надходжень за три останні звітні місяці та надходжень за останній звітний місяць, з урахуванням умов п.3.5. цієї Програми.
На момент укладання договору про надання овердрафту за поточним рахунком, Позичальнику бажано закрити поточні рахунки 2600/2650 в інших банках та надати до Банку документи, що підтверджують факт закриття рахунків (у разі відсутності у Позичальника кредитних зобов`язань перед іншими фінансовими установами). При цьому обов`язковою умовою є проведення оборотів через поточний (ні) рахунок (ки), відкриті в ПАТ «КБ «ГЛОБУС», на рівні не менше 80% від загальних оборотів по всім поточним рахункам.
У разі наявності у Позичальника кредитних зобов`язань перед іншими фінансовими установами, обов`язковою умовою є проведення оборотів через поточний (ні) рахунок (нки), відкриті в ПАТ «КБ «ГЛОБУС», пропорційно кредитній заборгованості Позичальника в кожній фінансовій установі.
Розмір кредиту Ліміт овердрафту Позичальника (в межах цієї Програми) визначається як 25% від суми середньомісячних чистих грошових надходжень від господарської діяльності Позичальника на його поточний (ні) рахунок (нки) у Банку, розрахованих за останні 3 календарних місяці, з урахуванням коригувань, зазначених в підпункті 2 пункту 2 цієї Програми, але в будь-якому разі не може перевищувати:
 • для клієнтів Головного Банку суму 2 000 000 грн.;
 • для клієнтів відділень суму 500 000,00 грн.

До розрахунку приймаються чисті надходження на поточний рахунок Позичальника від господарської діяльності, що не містять надходжень:

 • з депозитних, позичкових рахунків, відкритих Позичальнику в Банку та/або в інших банках, в тому числі перерахування коштів із інших рахунків Позичальника із інших банків,
 • від продажу іноземної валюти, у разі, якщо валюта отримана у вигляді кредиту;
 • у вигляді фінансової допомоги, позичкових коштів, повернення попередньої оплати (в результаті невиконання контрагентом договірних умов), у вигляді помилкового зарахованих грошових коштів;
 • з рахунку покриття за акредитивами;
 • виручки, від споріднених та пов'язаних структур щодо яких у Банку є достовірна інформація (крім підприємств, які не задіяні в одному технологічному процесі);
 • які штучно збільшують реальну суму надходжень на поточний рахунок Позичальника щодо яких у Банку є достовірна інформація.
Процентна ставка 26 % річних
У разі невиконання умови щодо погашення овердрафту один раз в 30 календарних днів або умови щодо повного погашення овердрафту Банк блокує вихідні платежі Позичальника за рахунок коштів овердрафту та клієнт сплачує підвищену на 5% процентну ставку на суму залишку заборгованості за овердрафтом до моменту повного погашення заборгованості. Відновлення проведення платіжних документів клієнта відбувається після виконання умови щодо погашення овердрафту шляхом розблокування рахунку.
Комісійні
 • за встановлення ліміту овердрафту - 1 % від суми встановленого ліміту, сплачується в день укладання договору овердрафту до моменту встановлення ліміту овердрафту - одноразово.
 • за управління кредитом - 0,03 % від суми кожного траншу наданого в межах встановленого ліміту овердрафту.
Забезпечення  Фінансова порука директора та/або засновників, які володіють найбільшою часткою у статутному фонді товариства та/або фактичні власники Позичальника.
Дострокове погашення кредиту Можливо, без застосування штрафних санкцій
Особливі умови  Прийняття рішення про встановлення ліміту овердрафту на умовах, відмінних від зазначених у цій програмі, в т.ч. понад обмеження, встановлені нею, здійснюється виключно Кредитним комітетом.

Щоб отримати детальнішу інформацію про послуги та тарифи звертайтесь до Контакт-центру Банку за телефоном:
0 800 300 392 чи до відділень Банку та наші фахівці допоможуть Вам у вирішенні Ваших фінансових питань.