Найменування параметра депозитного продуктуЗначення
Суб'єкт залучення депозиту Юридична особа, фізична особа-підприємець
Строк залучення депозиту Від 1 календарного дня
Валюта депозиту Гривня (980)
Мінімальний розмір депозиту 1000,00 грн
Максимальний розмір депозиту Без обмежень
Можливість розміщення траншів на відповідному рахунку Депозиту

Дозволяється згідно акцептованих Банком Заяв *, укладених у рамках ГІД

 

* Заяву акцептується Банком при дотриманні Вкладником всіх умов ПДР. Заяву за своєю юридичною силою прирівнюється до додаткової угоди до ГІД і є його невід'ємною частиною

Загальний термін розміщення Депозиту Починається з дати фактичного надходження першого траншу до дати, зазначеної у відповідному пункті ГІД
Закінчення строку розміщення депозиту або траншу Депозит або транш виплачується вкладнику після закінчення строку розміщення депозиту або траншу шляхом перерахування на його поточний рахунок
Можливість пролонгації ГІД Дозволяється шляхом укладення додаткової угоди
Процентна ставка
Згідно з рішенням КУАП в день розміщення траншу на відповідному рахунку депозиту - зазначається в заяві
Сума траншу 
Вказується в Заяві але не менше 1000,00 грн
Термін розміщення Траншу
Зазначається в Заяві, але в межах загального строку розміщення депозиту та не менше 3 (трьох) робочих днів
Способи внесення Траншу

1. Вказується в Заяві: шляхом договірного списання;

2. Вказується в Заяві: з поточного рахунку, відкритого в іншому банку протягом 3-х (трьох) банківських днів

Дата повернення Траншу Зазначається в заяві, але не більш загального терміну розміщення депозиту
Метод розрахунку відсотків

Банк нараховує відсотки щомісяця за фактичну кількість днів в періоді (з 01 (першого) числа місяця по останнє число місяця (включно)) і року та/або в день закінчення терміну розміщення кожного окремого траншу в розмірі процентних ставок, визначених заяв, за фактичну кількість днів перебування окремими траншами на депозитних рахунках.
Банк нараховує відсотки, застосовуючи метод "факт/факт", коли для розрахунку береться фактична кількість днів у місяці та у році (365 або 366 днів).
Нарахування процентів по кожному окремому Траншу починається з наступного дня після його надходження на Депозитний рахунок і закінчується в день, що передує дню його повернення Вкладнику

Рахунки, які відкриваються

2610, 2618, 2651, 2658

Спосіб і періодичність виплати відсотків

Щомісяця, у перший банківський день кожного місяця, наступного за місяцем, у якому були здійснені нарахування та / або день повернення Траншу шляхом перерахування на поточний рахунок вкладника

Перелік документів, необхідних для розміщення депозиту

Юридичні особи:
1. Опитувальник за підписом керівника;
2. Відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про суб'єкта господарської діяльності (далі - витяги з ЄДР)
3. Копія статуту/копія рішення (протоколу) для модельного статуту;
4. Копія протоколу/рішення про призначення керівника юридичної особи;
5. Копія наказу про призначення керівника/головного бухгалтера;
6. Копія сторінок паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, та копія документа, виданого відповідним контролюючим органом, засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків керівника/головного бухгалтера;
7. Копія трудового договору (контракту) з керівником зазначений в Статуті/протоколі (при наявності) або лист з підписом керівника, про те контракт не укладався;
8. Схематичне відображення структури власності (у разі наявності серед засновників клієнта юридичних осіб) та інформації про одержувачів вигоди, яка може бути зазначена у схемі структури власності або надана окремим листом;
9. Ліцензії (при наявності);
10. Якщо серед осіб, які мають право 1-ої або 2-ої підписів, є іноземці або особи без громадянства, які тимчасово перебувають на території України, то необхідно надати документи, що підтверджують законність їх перебування на території України, а у випадках, передбачених чинним законодавством України, - дозвіл на працевлаштування;
11. По клієнтам, місце проживання або місцезнаходження яких зареєстровано за адресами, за якими прийнято рішення про зміну нумерації будинків, перейменування вулиць (проспектів, бульварів, площ, провулків, кварталів тощо), населених пунктів, адміністративно-територіальних одиниць, зміни в адміністративно-територіальному устрої відповідальний працівник Банку має додавати до справ з юридичного оформлення рахунків роздруковані відповідні рішення Верховної Ради України або органів місцевого самоврядування;
12. Акціонерні товариства надають копію виписки з реєстру власників 10 і більше відсотків акцій товариства або офіційні відомості про акціонерів та їх частку в СФ.
13. Копії Балансу та Звіту про фінансові результати за попередній період - для СК і КУА, створених у формі акціонерних товариств

Фізична особа-підприємець:
1. Опитувальник;
2. Копія сторінок паспорта або іншого документа, що посвідчує особу ФОП та копія документа, виданого відповідним контролюючим органом, засвідчує її реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;
3. Відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про суб'єкта господарської діяльності (далі - витяги з ЄДР)

Якщо депозитний рахунок відкривається суб'єкту господарювання, який уже має в Банку поточний рахунок (тобто коли банком здійснено ідентифікацію клієнта і сформовано справу з юридичного оформлення рахунку), то вкладний (депозитний) рахунок відкривається на підставі договору банківського вкладу