Найменування параметру депозитного продуктуЗначення
Суб’єкт залучення депозиту  Юридична особа, фізична особа-підприємець 
Строк залучення депозиту  Від 1 календарного дня
Валюта депозиту  Гривня (980)
Мінімальна сума депозиту  1000,00 грн
Максимальна сума депозиту  Не обмежується
Можливість розміщення траншів  на відповідному рахунку Депозита 

Дозволяється згідно акцептованих Банком Заяв*, укладених в рамках ГДД.

 

* Заява акцептується Банком в разі дотримання Вкладником всіх умов ГДД. Заява за своєю юридичною силою прирівнюється до додаткової угоди до ГДД та є його невід’ємною частиною
Загальний строк розміщення Депозиту Починається з дати фактичного надходження першого Траншу по дату, що зазначена в відповідному пункті ГДД
Закінчення строку розміщення Депозиту або траншу Депозит або транш виплачується Вкладнику по закінченні строку розміщення Депозиту або траншу шляхом перерахування на його поточний рахунок
Можливість пролонгації ГДД
Дозволяється шляхом укладення додаткової угоди 
Процентна ставка
Згідно рішенням КУАП на день розміщення траншу на відповідному рахунку Депозиту - вказується в Заяві
Сума траншу 
 Вказується в Заяві але не менше 1000,00 грн
Строк розміщення Траншу
Вказується в Заяві але в рамках загального строку розміщення Депозиту і не менше 3(трьох) робочих днів
Способи внесення Траншу  

1. Вказується в Заяві: шляхом договірного списання;

2. Вказується в Заяві: з поточного рахунку, відкритого в іншому банку протягом 3-х (трьох) банківських днів 
Дата повернення Траншу  Вказується в Заяві але не більше загального строку розміщення Депозиту  
Метод розрахунку процентів

Банк нараховує проценти щомісячно за фактичну кількість днів в періоді (з 01 (першого) числа місяця по останнє число місяця (включно)) та році та/або в день закінчення строку розміщення кожного окремого Траншу в розмірі процентних ставок, визначених Заявами, за фактичну кількість днів перебування окремого Траншу на Депозитному рахунку.
Банк нараховує проценти, застосовуючи метод "факт/факт", коли для розрахунку береться фактична кількість днів у місяці та у році (365 або 366 днів).
Нарахування процентів по кожному окремому Траншу починається з наступного дня після його надходження на Депозитний рахунок і закінчується в день, який передує дню його повернення Вкладнику

Рахунки, що відкриваються  

2610, 2618, 2651, 2658

Способи та періодичність сплати процентів 

Щомісячно, в перший банківський день кожного місяця, наступного за місяцем, в якому було здійснено нарахування або/та день повернення Траншу шляхом перерахування на поточний рахунок Вкладника

Перелік документів, необхідних для розміщення депозиту 

ЮРИДИЧНА ОСОБА:

1.  Опитувальник за підписом керівника;

2. Відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань  про суб'єкта господарювання (надалі - витяги з ЄДР);

3.  Копія статуту/копія рішення (протоколу) для модельного статуту;

4.  Копія протоколу /рішення про призначення керівника юридичної особи;

5.  Копія наказу про призначення керівника/головного бухгалтера;

6. Копія сторінок паспорту або іншого документу, що посвідчує особу  та копія документа, виданого відповідним контролюючим органом, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків керівника/головного бухгалтера;

7. Копія трудового договору (контракту) з керівником вказаний в Статуті/протоколі (за наявності) або лист, за підписом керівника, що контракт не укладався;

8.  Схематичне відображення структури власності (в разі наявності серед засновників клієнта юридичних осіб) та інформації про вигодо одержувачів, яка може бути вказана в схемі структури власності або надана окремим листом;

9.   Ліцензії (за наявності);

10. Якщо  серед  осіб, які   мають право  1-го чи  2-го підписів, є іноземці або  особи без  громадянства, які  тимчасово перебувають  на території України, то необхідно надати  документи, що  підтверджують   законність  їх  перебування  на території  України, а у  випадках, передбачених  чинним  законодавством України – дозвіл на працевлаштування;

11. По клієнтам, місце проживання або місцезнаходження яких зареєстровано за адресами, щодо яких прийнято рішення про зміну нумерації будинків, перейменування вулиць (проспектів, бульварів, площ, провулків, кварталів тощо), населених пунктів, адміністративно-територіальних одиниць, зміни в адміністративно-територіальному устрої відповідальний працівник Банку має додавати до справ з юридичного оформлення рахунків роздруковані відповідні рішення Верховної Ради України або органів місцевого самоврядування;

12. Акціонерні товариства надають копію витягу з реєстру власників 10 і більше відсотків акцій товариства або офіційні відомості про акціонерів та їх частку в СФ.

13. Копії Балансу та Звіту про фінансові результати за попередній період - для СК та КУА, які створені у формі акціонерних товариств

 

ФІЗИЧНА ОСОБА - ПІДПРИЄМЕЦЬ:

1.  Опитувальник;

2. Копія сторінок паспорту або іншого документу, що посвідчує особу ФОП  та копія документа, виданого відповідним контролюючим органом, що засвідчує його реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;

3.  Відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань  про суб'єкта господарювання (надалі - витяги з ЄДР) 

 

Якщо вкладний (депозитний) рахунок відкривається суб'єкту господарювання, який уже має  в Банку поточний рахунок (тобто коли банком здійснено ідентифікацію клієнта і сформовано  справу з юридичного оформлення рахунку), то вкладний (депозитний) рахунок відкривається на підставі договору банківського вкладу