Важлива інформація

ГЛОБУС БАНК оголошує конкурс з відбору аудиторської компанії для  проведення аудиту фінансової звітності за 2019 рік.

АТ «КБ ГЛОБУС» оголошує конкурс з відбору аудиторської компанії для  проведення аудиту фінансової звітності за 2019 рік. У конкурсі можуть брати участь аудиторські фірми, які відповідають вимогам, що встановлені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», а також умовам конкурсу.

Кінцевий строк приймання конкурсної пропозиції: до 06.09.2019.

Мета конкурсу: отримання аудиторських послуг щодо проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності АТ «КБ «ГЛОБУС» за 2019 рік, що включає:

 • підтвердження річної фінансової звітності з метою надання до НКЦПФР (звітність емітента);

 • підтвердження річної фінансової звітності з метою надання до Національного банку України;

 • проведення першого етапу оцінки стійкості Банку відповідно до вимог Положення про здійснення оцінки стійкості банків та банківської системи, затвердженого постановою Правління НБУ від 22.12.2017 №141 (за вимогою регулятора).

Не допускаються до участі у конкурсі суб’єкти аудиторської діяльності, які:

 • не відповідають вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;

 • подали до участі в конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію.

Для участі у конкурсі просимо надсилати пропозиції про здійснення аудиту (вартість, строки тощо) та інформацію щодо відповідності вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

Для участі у Конкурсі учасники подають такі документи:

 • Інформацію про аудиторську фірму (додаток№1);

 • Анкету суб’єкта аудиторської діяльності (додаток №2);

 • наявність передбачених законодавством України ліцензій, свідоцтв, сертифікатів та термін їх дії;

 • цінову пропозицію щодо розміру оплати за договором та розрахунок вартості послуг;

 • лист-запевнення щодо відповідності вимогам до учасників Конкурсу згідно переліку;

 • результати контролю якості послуг, що підтверджено відповідним документом Аудиторської палати України;

 • будь-яку іншу інформацію, яка може бути корисною.

Документи надсилайте, будь ласка, за адресою: 040073, м.Київ, пров. Куренівський 19/5  або на електронну адресу: MVoschylko@globusbank.com.ua

Контактна особа: Член Наглядової ради АТ «КБ «ГЛОБУС» - Голова Аудиторського комітету Вощилко Марина Володимірівна (044) 585 -71 - 00.

Документи, що надійшли після встановленого строку або подані не в повному обсязі чи з порушенням умов Конкурсу, не розглядатимуться.

Фінансова звітність та інша публічна інформація АТ «КБ «ГЛОБУС» доступна на веб-сайті Банку мережі Інтернет . Додаткова інформація про діяльність АТ «КБ «ГЛОБУС» може надаватись у разі необхідності та відповідно до запиту учасника конкурсу.

Результати Конкурсу будуть розглянуті Аудиторським комітетом АТ «КБ «ГЛОБУС».

Про результати Конкурсу  повідомимо всіх учасників, що брали участь, електронною поштою або шляхом розміщення відповідного оголошення на веб-сайті Банку.

Додатки (конкурсна документація) :

Додаток №1

Інформація про аудиторську фірму

 

п/п

Питання

Відповіді, докладний опис

1

Повне найменування аудиторської фірми та номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності;

 

2

включення аудиторської фірми до окремого розділу Реєстру аудиторів (вказати номер в Реєстрі)

 

3

досвід роботи аудиторської фірми, ключового партнера з аудиту, аудиторів, які безпосередньо залучатимуться для проведення аудиту фінансової звітності банку, з надання аудиторських послуг щодо проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, включаючи банки

 

4

аудиторів, ключового партнера з аудиту, які працюють в аудиторській фірмі за основним місцем роботи та залучатимуться для проведення аудиту фінансової звітності Банку, із зазначенням їх прізвища, імені, по батькові, номера реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності;

 

5

кількість штатних кваліфікованих працівників аудиторської фірми, які залучаються до виконання завдань з аудиту фінансової звітності Банку з підтвердженням кваліфікації відповідно до статті 19 Закону про аудит або копії чинних сертифікатів (дипломів) професійних організацій, що підтверджують високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності

 

6

тривалість договірних відносин поспіль аудиторської фірми з Банком з питань проведення аудиту фінансової звітності Банку

 

7

відсутність (наявність) в аудиторської фірми, її керівника та/або аудиторів, які працюють в аудиторській фірмі (за основним місцем роботи або за сумісництвом), будь-яких стягнень, що застосовувалися протягом останніх трьох років органом, який регулює/регулював аудиторську діяльність

 

8

надання Банку послуг, зазначених у частині четвертій статті 6 Закону про аудит, за фінансовий рік, який передує звітному року, що перевіряється, та за звітний рік, що перевіряється (за наявності). Зазначити у разі наявності

 

 

Керівник аудиторської фірми

Дата, підпис

Додаток №2

Анкета аудиторської фірми

п/п

 

Відповідь

Коментар, якщо Так

1

У разі надання аудиторських послуг Банку, та якщо аудитор, суб'єкт аудиторської діяльності, його ключові партнери з аудиту, його власники (засновники, учасники), посадові особи і працівники та інші особи, залучені до надання таких послуг, а також близькі родичі та члени сім'ї зазначених осіб:

 

Ст.10 пп.4 ЗУ Про аудит

1.1

Чи є власниками фінансових інструментів, емітованих Банком або юридичної особи, пов'язаної з Банком спільною власністю, фінансова звітність якої підлягає перевірці, або юридичної особи, пов'язаної з Банком спільною власністю, контролем та управлінням, крім тих, що належать Банку опосередковано через інститути спільного інвестування?

 

 

1.2

Чи беруть участь в операціях з фінансовими інструментами, емітованими, гарантованими або іншим чином підтримуваними Банком, крім операцій в межах інститутів спільного інвестування?

 

 

1.3

Чи перебували протягом періодів, зазначених у частині першій ст.10 ЗУ Про аудит, у трудових, договірних або інших відносинах з Банком, що можуть призвести до конфлікту інтересів?

 

 

2

Аудитор, ключовий партнер з аудиту, посадові особи і працівники суб'єкта аудиторської діяльності та інші залучені особи, які брали участь у наданні послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Банку, протягом щонайменше одного року, а у разі проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Банку - протягом щонайменше двох років після надання відповідних послуг, чи здійснювали наступну діяльність:

Зазначити, якщо надавалися аудиторські послуги Банку

Ст.10 пп.8 ЗУ Про аудит

2.1

Чи обіймали керівні посади в органі управління Банку?

 

 

2.2

Чи призначалися членом аудиторського комітету Банку, або у разі відсутності такого комітету - членом органу, що виконує відповідні функції?

 

 

2.3

Чи призначалися (були обраними) членом адміністративного або наглядового органу Банку?

 

 

3

Чи виконуються вимоги Закону про аудит щодо обмеження на одночасне надання Банку послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності та таких неаудиторських послуг:

Зазначити, якщо надавалися аудиторські послуги Банку

Пп.4 Ст.6 ЗУ Про аудит

3.1

складання податкової звітності, розрахунку обов'язкових зборів і платежів, представництва юридичних осіб у спорах із зазначених питань;

 

 

3.2

консультування з питань управління, розробки і супроводження управлінських рішень;

 

 

3.3

ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності;

 

 

3.4

розробка та впровадження процедур внутрішнього контролю, управління ризиками, а також інформаційних технологій у фінансовій сфері;

 

 

3.5

надання правової допомоги у формі: послуг юрисконсульта із забезпечення ведення господарської діяльності; ведення переговорів від імені юридичних осіб; представництва інтересів у суді;

 

 

3.6

кадрове забезпечення юридичних осіб у сфері бухгалтерського обліку, оподаткування та фінансів, у тому числі послуги з надання персоналу, що приймає управлінські рішення та відповідає за складання фінансової звітності;

 

 

3.7

послуги з оцінки;

 

 

3.8

послуги, пов'язані із залученням фінансування, розподілом прибутку, розробкою інвестиційної стратегії, окрім послуг з надання впевненості щодо фінансової інформації, зокрема проведення процедур, необхідних для підготовки, обговорення та випуску листів-підтверджень у зв'язку з емісією цінних паперів юридичних осіб.

 

 

4

Винагорода суб'єкта аудиторської діяльності за надання послуг з аудиту фінансової звітності Банку чи залежить від надання Банку неаудиторських послуг, а також договірних відносин або домовленостей, не пов'язаних з наданням послуг з аудиту фінансової звітності?

 

Пп.1 Ст..26 ЗУ Про аудит

5

Чи надає, та скільки років поспіль суб'єкт аудиторської діяльності Банку, його материнській компанії та/або дочірнім підприємствам послуги, не пов'язані з обов'язковим аудитом фінансової звітності, крім тих, що зазначені у частині четвертій статті 6 цього Закону? Чи перевищує винагорода Банку, його материнській компанії та/або дочірнім підприємствам послуги, не пов'язані з обов'язковим аудитом фінансової звітності 70 відсотків середньої суми винагороди, що була отримана суб'єктом аудиторської діяльності протягом останніх трьох років поспіль за послуги з обов'язкового аудиту фінансової звітності Банку? Якщо так, то надати перелік послуг.

 

Пп.3ст.26 ЗУ Про аудит

6

Чи надавались послуги з обов'язкового аудиту фінансової звітності Банку, та загальна сума винагороди, отримана від Банку, щорічно перевищувала 15 відсотків загальної суми чистого доходу від надання послуг таким суб'єктом аудиторської діяльності впродовж п'яти років поспіль? Якщо так, то надати розрахунок.

 

Пп.5. ст.26 ЗУ Про аудит

7

Чи здійснює суб'єкт аудиторської діяльності, або учасник аудиторської мережі, до якої належить такий суб'єкт аудиторської діяльності, безпосередньо або опосередковано надання Банку та/або дочірнім підприємствам (резидентам України) послуги, зазначені у частині четвертій статті 6 Закону про аудит? Якщо так, то надати перелік послуг.

 

Пп.1 ст.27 ЗУ Про аудит

 

Керівник аудиторської фірми

Дата, підпис